Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of advieswerkzaamheden van Leds4you B.V., gevestigd te EDE, hierna te noemen "adviseur/leverancier".

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij". Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als "de consument".

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: overeenkomsten

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de adviseur/leverancier bindend.

2. Mondelinge afspraken binden de adviseur/leverancier eerst nadat deze schriftelijk door de adviseur/leverancier zijn bevestigd, dan wel zodra de adviseur/leverancier met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de adviseur/leverancier bindend.

Artikel 3: aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de adviseur/leverancier zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de adviseur/leverancier het recht het aanbod binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door de adviseur/leverancier gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de adviseur/leverancier, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de adviseur/leverancier worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de adviseur/leverancier niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de adviseur/leverancier gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de adviseur/leverancier en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de adviseur/leverancier gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

5. B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij een doorgevoerde prijsverhogingen, binnen een kortere termijn van 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de adviseur/leverancier het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 5: verstrekken gegevens ten behoeve van advies

1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke de adviseur/leverancier nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van advieswerkzaamheden, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan de adviseur/leverancier te verstrekken.

2. De adviseur/leverancier behoudt zich het recht voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de adviseur/leverancier voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

4. De wederpartij zal de adviseur/leverancier tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.

5. De adviseur/leverancier zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 6: levering, (op)leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de (advies)werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de adviseur/leverancier zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering c.q. uitvoering van de (advies)werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de adviseur/leverancier per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. het resultaat van de (advies)werkzaamheden gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de adviseur/leverancier te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De adviseur/leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de adviseur/leverancier zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De adviseur/leverancier stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de adviseur/leverancier in staat moet stellen de zaken te leveren.

6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de adviseur/leverancier gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1(één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft de adviseur/leverancier het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. Het bepaalde in dit artikel laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

8. De adviseur/leverancier is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 7: voortgang, uitvoering overeenkomst

1. De adviseur/leverancier kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de (advies)werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeenkomsten (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de leveringen c.q. de uitvoering van de (advies)werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de adviseur/leverancier niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de adviseur/leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de adviseur/leverancier worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: emballage

1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd blijven eigendom van de adviseur/leverancier en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

2. De adviseur/leverancier is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De adviseur/leverancier is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de adviseur/leverancier bepaalde periode na de leveringsdatum.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

4. Indien het - ter beoordeling van de adviseur/leverancier - noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

Artikel 9: reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de adviseur/leverancier worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de adviseur/leverancier binnen 48 uur na ontvangst hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de adviseur/leverancier.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. de beëindiging van de werkzaamheden aan de adviseur/leverancier te worden gemeld.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 9 van artikel 10 in aanmerking genomen.

4. Indien bovenvermelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijn aan de adviseur/leverancier zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

5. De bestelde zaken worden in de bij de adviseur/leverancier voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de adviseur/leverancier.

6. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de adviseur/leverancier.

7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8. De adviseur/leverancier dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de adviseur/leverancier indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de adviseur/leverancier te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de adviseur/leverancier de reclame gegrond verklaart.

10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 10.

Artikel 10: aansprakelijkheid en garantie

1. De adviseur/leverancier kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de adviseur/leverancier, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de adviseur/leverancier - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de dviseur/leverancier nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de adviseur/leverancier gesloten verzekering.

4. De adviseur/leverancier staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

5. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de adviseur/leverancier zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

6. Indien de adviseur/leverancier voor de productie van de zaken grondstoffen van derden betrekt, baseert de adviseur/leverancier zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen op de gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen aan de adviseur/leverancier zijn verstrekt. De adviseur/leverancier is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen.

7. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de adviseur/leverancier tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

7. B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

8. De adviseur/leverancier zal de wederpartij nader informeren over de eventueel toepasselijke garantie op de (op)geleverde zaken. Zo door de adviseur/leverancier (door)geleverde zaken dan wel onderdelen daarvan door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

9. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de adviseur/leverancier de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

10. De wederpartij verliest diens rechten jegens de adviseur/leverancier, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de adviseur/leverancier tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

10. A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de adviseur/leverancier strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

10. B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, grondstoffen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de adviseur/leverancier zijn verschaft en/of voorgeschreven;

10. C. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij bewerkingen aan het geleverde heeft uitgevoerd of de geleverde zaken heeft verwerkt.

Artikel 11: betaling

1. Bij opdracht dient de wederpartij 50% van het factuurbedrag aan te betalen.

2. Betaling van het restant dient voor aflevering te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Indien wederpartij niet aan de in lid 1 en 2 genoemde betalingscondities voldoet:

3. A. zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;

3. B. zal de wederpartij aan de adviseur/leverancier een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

3. C. zal de wederpartij, na daartoe door de adviseur/leverancier te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

3. D. Heeft de adviseur/leverancier het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De adviseur/leverancier zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

4. Ter keuze van de adviseur/leverancier kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de adviseur/leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien de adviseur/leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op de adviseur/leverancier heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering (en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

7. B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten

1. De adviseur/leverancier is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijden als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de adviseur/leverancier voorbehouden.

3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de adviseur/leverancier verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.

5. Door het verstrekken van gegevens aan de adviseur/leverancier, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de adviseur/leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 13: eigendomsvoorbehoud

1. De adviseur/leverancier behoudt zich de eigendom van de geleverd en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de adviseur/leverancier heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegen tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

3. Ingeval de adviseur/leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de adviseur/leverancier vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht de adviseur/leverancier terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit, dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14: pand/warrantage

Tot op het tijstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de adviseur/leverancier heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De adviseur/leverancier kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de adviseur/leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15: overmacht

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de adviseur/leverancier krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de adviseur/leverancier en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de adviseur/leverancier, is de adviseur/leverancier gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden Indien bovengedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de adviseur/leverancier tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de adviseur/leverancier, diens toeleveranciers of derden door hem voor de uitvoering de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 16: ontbinding, annulering/opzegging

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingende rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

1. B. Het bepaalde in sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de adviseur/leverancier een door de adviseur/leverancier nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de adviseur/leverancier te vergoeden. De adviseur/leverancier is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. levering - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de adviseur/leverancier ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 17: toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen de adviseur/leverancier en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechteliijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de adviseur/leverancier, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de adviseur/leverancier de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de adviseur/leverancier is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument, geldt, dat binnen 1 (één) maand nadat de adviseur/leverancier aan hem kenbaar heeft gemaakt, dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de adviseur/leverancier gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Publicatiedatum: 1 juni 2009